Kernel Video Sharing (KVS)

licenční smlouva s koncovým uživatelem

Tato smlouva je právní smlouvou uzavřenou vámi, buď jako soukromá osoba, nebo jako firma, dále jen Uživatel, a vlastníci softwaru Kernel Video Sharing, dále jen Držitel autorských práv. Tato smlouva bude považována za platnou a plně přijatou vámi, uživatelem, jakmile převedete platbu za softwarovou licenci na účet držitele autorských práv nebo provedete platbu za softwarovou licenci jakýmkoli jiným způsobem nebo začnete software používat. Před jakýmkoli použitím softwaru si prosím prostudujte podmínky této smlouvy. Pokud nesouhlasíte s tím, že budete vázáni alespoň jednou z podmínek této smlouvy, nesmíte software žádným možným způsobem používat.

Licenční smlouva se považuje za platnou, jakmile ji přijmete; Smlouva zůstane v platnosti tak dlouho, dokud bude Uživatel používat Software.

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je právo používat software udělené uživateli držitelem autorských práv. Toto právo je uděleno za podmínek definovaných dále v této smlouvě.

1.2. Všechny podmínky této smlouvy se vztahují na Software jako celek a také na všechny jeho součásti.

1.3. Tato smlouva neuděluje žádná vlastnická práva k softwaru. Udělená práva budou omezena pouze na práva k používání softwaru, jak je dále definováno v této licenci, pod názvem domény uvedeným v licenční smlouvě.

2. Autorská práva

2.1. LAMBERMONT LIMITED je výhradním vlastníkem veškerého vlastnictví, autorů a autorských práv týkajících se Softwaru, včetně, ale bez omezení na zdrojový kód, veškerou dokumentaci a další materiály.

2.2. Uživatel nemůže odstraňovat, zakrývat nebo upravovat žádná a veškerá upozornění na autorská práva, informace o ochranných známkách a jakákoli jiná označení autorských a jiných práv obsažená ve zdrojovém kódu Softwaru.

2.3. Pokud bude zjištěno porušení autorských práv nebo jakýchkoli jiných práv v souvislosti s používáním Softwaru, bude takové porušení stíháno podle aktuálních platných zákonů.

3. Podmínky placené licence

3.1. Podle podmínek Placené licence má Uživatel právo:
a) Používejte 1 (jednu) kopii Softwaru pod názvem domény uvedeným v této licenci;
b) Upravit Software a/nebo jej integrovat s jinými softwarovými produkty, pokud je Uživateli uděleno právo přístupu ke zdrojovému kódu Softwaru;
c) Převádět licenční práva na další osoby, měnit název domény, využívat další doplňkové služby v souladu s obchodním ujednáním mezi Uživatelem a Držitelem autorských práv;
d) Získejte technickou podporu prostřednictvím systému tiketů pro držitele autorských práv, jak je definováno v aktuálních zásadách zákaznické podpory držitele autorských práv;
e) Přijímat aktualizace Softwaru, jak je definováno v aktuálních aktualizačních zásadách Držitele autorských práv.

3.2. V rámci této Placené licence není Uživatel oprávněn:
a) Používejte software pod názvy domén, které nejsou uvedeny v této licenci;
b) Kopírovat a distribuovat Software a všechny jeho části a komponenty;
c) používat software k šíření nezákonného obsahu;
d) Používat Software k distribuci dětské pornografie, nenávisti, násilí, sodomie, znásilnění, smrti, kaprografie, diskriminačního obsahu nebo obsahu porušujícího práva nezletilých;
e) Technicky porušovat podmínky této licence, včetně jakýchkoli pokusů o dekódování a/nebo dekompilaci zakódovaných souborů, pokud jsou takové soubory poskytovány.

3.3. Další podmínky:
a) Software lze a bude instalován pouze na server, který je plně v souladu s požadavky Softwaru;
b) Prvotní instalaci a případné další instalace provádí Držitel autorských práv v souladu s aktuální cenovou politikou;
c) Instalace, změna licencovaného názvu domény, převod licence na jiné strany, přechod na jiný cenový plán, aktualizace a další doplňkové služby jsou poskytovány do 3 pracovních dnů (1 obchod ve většině případů dnem), počínaje dnem, kdy byla platba za tyto služby v plné výši přijata a byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace potřebné k poskytnutí takových služeb ze strany Uživatele;
d) K přenosu licence dochází, když je software nainstalován na server nebo když je na klienta přenesen archiv se softwarem a pokyny k instalaci. Dále lze název licencované domény změnit pouze prostřednictvím služby změny názvu licencované domény. Účtují se poplatky.
e) Držitel autorských práv nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění v provozu, ke kterému dojde z důvodu nedostatku požadovaných informací dodaných Uživatelem, nebo v případě jakýchkoli technických problémů s hardwarem Uživatele;
f) Držitel autorských práv si vyhrazuje právo odmítnout udělení licence stranám, o nichž je známo, že v minulosti porušovaly podmínky licence, nebo pokud existují přiměřené důkazy, že takové porušení je plánováno.

4. Licenční podmínky pronájmu

a) Doba pronájmu licence začíná dnem obdržení nájemného a končí za měsíc. Chcete-li prodloužit dobu pronájmu, musíte zaplatit novou dobu. Obnovení začínají od data konce předchozího licenčního období.
b) Všechna pravidla a podmínky placené licence platí po celou dobu nájemní licence.
c) Uživatel má právo přejít na placenou licenci kdykoli během doby nájmu, přičemž zaplatí její plnou cenu.
d) Po vypršení platnosti nájemní licence by si klient měl prodloužit nájemní licenci nebo přejít na placenou licenci, popř. odstranit všechny součásti softwaru ze serveru.
e) Držitel práv má právo zablokovat nebo pozastavit práci softwarového produktu v případě, že doba pronájmu licence skončí a platba za prodloužení doby nájmu se neprovádí.

5. Záruky

5.1. Držitel autorských práv zaručuje, že software bude fungovat tak, jak je popsáno v dokumentaci dodané se softwarem. V případě potřeby může uživatel získat technickou podporu v souladu s aktuálními zásadami technické podpory týkající se softwaru, který si uživatel zakoupil. Software je poskytován „tak, jak je“ a současné záruky a prohlášení nezahrnují bezchybné a/nebo nepřerušené fungování Softwaru nebo opravu všech chyb Držitelem autorských práv.

5.2. Bez ohledu na povahu a důvody škod vzniklých Uživateli, včetně přímých a nepřímých ztrát a škod, nenese Držitel autorských práv odpovědnost za více, než je poplatek zaplacený Uživatelem za Licenci.

6. Vrácení peněz

6.1. Náhrady nejsou nabízeny; místo toho se uživateli doporučuje, aby si před uzavřením obchodní smlouvy s držitelem autorských práv prostudoval všechny veřejně dostupné informace, jako je plná technická podpora, rozsáhlý popis a dokumentace, demo webové stránky, požadavky na server a všechny další podrobnosti týkající se softwaru a jeho použití.

7. Doba platnosti a ukončení

7.1. Tato dohoda je platná až do ukončení. Uživatel může smlouvu kdykoli ukončit odstraněním Softwaru a všech jeho záložních kopií, úprav a součástí. Držitel autorských práv může smlouvu ukončit podle vlastního uvážení, pokud zjistí porušení jakýchkoli podmínek této smlouvy.

8. Další podmínky

8.1. Držitel autorských práv si vyhrazuje právo používat hypertextové odkazy na jakékoli webové stránky vytvořené pomocí softwaru pro své vlastní marketingové účely.

8.2. Zdrojový kód přehrávače videa KVS není uživateli zpřístupněn.

Zcela nový KVS 6.2.0 je tady Objednejte nyní