Kernel Video Sharing (KVS)

galalietotāja licences līgums

Šis Līgums ir juridisks līgums, ko esat noslēdzis kā privātpersona vai uzņēmums, turpmāk saukts par Lietotāju, un programmatūras Kernel Video Sharing īpašnieki, turpmāk saukti par Autortiesību īpašnieku. Šis Līgums tiks uzskatīts par spēkā esošu un jūs, Lietotājs, pilnībā akceptējat, tiklīdz jūs pārskaitāt programmatūras licences maksājumu uz Autortiesību īpašnieka kontu vai veicat programmatūras licences maksājumu kādā citā veidā, vai sākat lietot Programmatūru. Pirms Programmatūras izmantošanas, lūdzu, izpētiet šī Līguma noteikumus un nosacījumus. Ja jūs nepiekrītat vismaz vienam no šī Līguma nosacījumiem, jums nav atļauts izmantot programmatūru nekādā veidā.

Licences līgums tiks uzskatīts par spēkā esošu, tiklīdz jūs tam piekrītat; Līgums ir spēkā tik ilgi, kamēr Lietotājs turpina lietot Programmatūru.

1. Līguma priekšmets

1.1. Šā Līguma priekšmets ir tiesības izmantot Programmatūru, ko Lietotājam ir piešķīris Autortiesību īpašnieks. Šīs tiesības tiek piešķirtas saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas definēti tālāk šajā Līgumā.

1.2. Visi šī Līguma noteikumi un nosacījumi attiecas uz Programmatūru kopumā, kā arī uz visām un jebkurām tās sastāvdaļām.

1.3. Šis Līgums nepiešķir nekādas īpašumtiesības uz Programmatūru. Piešķirtās tiesības ir ierobežotas tikai ar tiesībām izmantot Programmatūru, kā tas definēts tālāk šajā Licencē, ar domēna nosaukumu, kas norādīts Licences līgumā.

2. Autortiesības

2.1. LAMBERMONT LIMITED ir vienīgais īpašumtiesību īpašnieks, autortiesības un autortiesības attiecībā uz Programmatūru, tostarp, bet neaprobežojoties ar pirmkodu, jebkuru un visu dokumentāciju un citiem materiāliem.

2.2. Lietotājs nevar noņemt, aizēnot vai modificēt jebkādus un visus autortiesību paziņojumus, preču zīmju informāciju un jebkādas citas norādes par autortiesībām un citām tiesībām, kas ietvertas Programmatūras pirmkodā.

2.3. Ja tiek konstatēts autortiesību vai citu tiesību pārkāpums saistībā ar Programmatūras lietošanu, šāds pārkāpums tiks vajāts saskaņā ar spēkā esošajiem piemērojamajiem likumiem.

3. Maksas licences nosacījumi

3.1. Saskaņā ar Maksas Licences nosacījumiem Lietotājam ir tiesības:
a) Izmantojiet 1 (vienu) Programmatūras kopiju ar domēna nosaukumu, kas norādīts šajā Licencē;
b) Modificēt Programmatūru un/vai integrēt to ar citiem programmatūras produktiem, ja Lietotājam ir piešķirtas tiesības piekļūt Programmatūras pirmkodam;
c) Nodot licences tiesības citām pusēm, mainīt domēna nosaukumu, izmantot citus papildu pakalpojumus saskaņā ar komerciālo vienošanos starp Lietotāju un Autortiesību īpašnieku;
d) Saņemiet tehnisko atbalstu, izmantojot autortiesību īpašnieka problēmu biļešu sistēmu, kā noteikts autortiesību īpašnieka pašreizējās klientu atbalsta politikās;
e) Saņemiet Programmatūras atjauninājumus, kā noteikts autortiesību īpašnieka pašreizējās atjaunināšanas politikās.

3.2. Saskaņā ar šo Maksas licenci Lietotājam nav atļauts:
a) Izmantojiet Programmatūru ar domēna nosaukumiem, kas nav norādīti šajā Licencē;
b) Kopēt un izplatīt Programmatūru un visas tās daļas un komponentus;
c) Izmantojiet Programmatūru, lai izplatītu nelikumīgu saturu;
d) Izmantojiet Programmatūru, lai izplatītu bērnu pornogrāfiju, naidīgu, vardarbīgu, dzīvniecisku, izvarošanu, nāvi, kaprogrāfiju, diskriminējošu saturu vai saturu, kas pārkāpj nepilngadīgo tiesības;
e) Tehniski pārkāpj šīs Licences nosacījumus, tostarp jebkādus mēģinājumus dekodēt un/vai dekompilēt kodētus failus, ja tādi tiek nodrošināti.

3.3. Citi nosacījumi:
a) Programmatūru var un tiks instalēta tikai serverī, kas pilnībā atbilst Programmatūras prasībām;
b) Sākotnējo instalēšanu un visas turpmākās instalācijas veic autortiesību īpašnieks saskaņā ar pašreizējām cenu politikām;
c) Instalēšana, licencētā domēna nosaukuma maiņa, licences nodošana citām pusēm, pāreja uz citu cenu plānu, atjauninājumi un citi papildu pakalpojumi tiek nodrošināti 3 darba dienu laikā (1 bizness dienā vairumā gadījumu), sākot ar dienu, kad Lietotājs ir pilnībā saņēmis maksājumu par šādiem pakalpojumiem un sniedzis visu nepieciešamo informāciju un informāciju, kas nepieciešama šādu pakalpojumu sniegšanai;
d) Licences pārsūtīšana notiek, kad programmatūra ir instalēta serverī vai arhīvs ar programmatūru un instalēšanas instrukcijām tiek pārsūtīts klientam. Turpmāk licencēto domēna nosaukumu var mainīt, tikai izmantojot licencēto domēna vārda maiņas pakalpojumu. Par to ir jāmaksā.
e) Autortiesību īpašnieks nav atbildīgs par darbības kavējumiem, kas radušies Lietotāja sniegtās nepieciešamās informācijas trūkuma dēļ vai ja rodas tehniskas problēmas ar Lietotāja aparatūru;
f) Autortiesību īpašnieks patur tiesības atteikt Licences piešķiršanu pusēm, par kurām zināms, ka tās ir pārkāpušas Licences nosacījumus pagātnē vai ja ir pamatoti pierādījumi, ka šāds pārkāpums ir plānots.

4. Īres licences nosacījumi

a) Licences nomas termiņš sākas no nomas maksas saņemšanas dienas un beidzas pēc mēneša. Lai pagarinātu īres periodu, jāmaksā par jaunu periodu. Atjaunošana sākas no iepriekšējā licences perioda beigu datuma.
b) Visi maksas licences noteikumi un nosacījumi attiecas uz visu nomas licences periodu.
c) Lietotājam ir tiesības pārslēgties uz apmaksāta licence jebkurā laikā nomas perioda laikā, apmaksājot visas tās izmaksas.
d) Pēc īres licences termiņa beigām klientam ir jāatjauno nomas licence vai jāatjaunina uz maksas licenci, vai noņemiet visus programmatūras komponentus no servera.
e) Tiesību īpašniekam ir tiesības bloķēt vai apturēt Programmatūras produkta darbību gadījumā, ja tiek pārtraukts licences nomas periods. un samaksa par nomas termiņa pagarināšanu netiek veikta.

5. Garantijas

5.1. Autortiesību īpašnieks garantē, ka Programmatūra darbosies, kā aprakstīts programmatūrai pievienotajā dokumentācijā. Ja nepieciešams, Lietotājs var saņemt tehnisko atbalstu saskaņā ar pašreizējām tehniskā atbalsta politikām attiecībā uz Programmatūru, kuru Lietotājs bija iegādājies. Programmatūra tiek nodrošināta tāda, kāda tā ir, un šīs garantijas un apliecinājumi nenozīmē Programmatūras nevainojamu un/vai nepārtrauktu darbību vai visu kļūdu labošanu, ko veic Autortiesību īpašnieks.

5.2. Neatkarīgi no Lietotājam nodarīto zaudējumu rakstura un iemesla, ieskaitot tiešus un netiešus zaudējumus un bojājumus, Autortiesību īpašnieks nav atbildīgs par vairāk kā Lietotāja samaksātā maksa par Licenci.

6. Atmaksa

6.1. Atmaksa netiek piedāvāta; tā vietā Lietotājam ir ieteicams pirms komerclīguma noslēgšanas ar Autortiesību īpašnieku izpētīt visu publiski pieejamo informāciju, piemēram, pilnu tehnisko atbalstu, plašu aprakstu un dokumentāciju, demonstrācijas vietnes, servera prasības un visu citu informāciju par Programmatūru un tās lietošanu.

7. Termiņš un izbeigšana

7.1. Šis Līgums ir spēkā līdz tā izbeigšanai. Lietotājs var izbeigt līgumu jebkurā laikā, noņemot Programmatūru un visas tās rezerves kopijas, modifikācijas un komponentus. Autortiesību īpašnieks var izbeigt Līgumu pēc saviem ieskatiem, ja tiek konstatēts jebkura šī Līguma nosacījuma pārkāpums.

8. Citi nosacījumi

8.1. Autortiesību īpašnieks patur tiesības saviem mārketinga nolūkiem izmantot hipersaites uz jebkuru vietni, kas izveidota, izmantojot Programmatūru.

8.2. Lietotājam nav pieejams video atskaņotāja pirmkods KVS.

Pavisam jaunais KVS 6.2.0 ir klāt Pasūtiet tūlīt