Kernel Video Sharing (KVS)

licenčná zmluva pre koncového používateľa

Táto zmluva je právnou zmluvou uzavretou vami, buď ako súkromná osoba alebo ako firma, ďalej označovaní ako Používateľ, a vlastníci softvéru Kernel Video Sharing, ďalej označovaní ako Držiteľ autorských práv. Táto zmluva sa bude považovať za platnú a plne prijatú vami, používateľom, hneď ako prevediete platbu za softvérovú licenciu na účet držiteľa autorských práv alebo uskutočníte platbu za softvérovú licenciu iným spôsobom, alebo začnete softvér používať. Pred akýmkoľvek použitím Softvéru si prosím preštudujte podmienky tejto Zmluvy. Ak nesúhlasíte s tým, že budete viazaní aspoň jednou z podmienok tejto zmluvy, nesmiete softvér žiadnym možným spôsobom používať.

Licenčná zmluva sa považuje za účinnú, len čo ju prijmete; Zmluva zostane v platnosti tak dlho, kým Používateľ bude používať Softvér.

1. Predmetom zmluvy

1.1. Predmetom tejto Zmluvy je právo na používanie Softvéru, ktoré Používateľovi udelil Držiteľ autorských práv. Toto právo sa poskytuje za podmienok definovaných ďalej v tejto zmluve.

1.2. Všetky ustanovenia a podmienky tejto zmluvy sa vzťahujú na softvér ako celok a tiež na všetky jeho súčasti.

1.3. Táto zmluva neudeľuje žiadne vlastnícke práva na softvér. Udelené práva sú obmedzené len na práva na používanie softvéru, ako je ďalej definované v tejto licencii, pod názvom domény špecifikovaným v licenčnej zmluve.

2. Autorské práva

2.1. LAMBERMONT LIMITED je výhradným vlastníkom všetkých a akýchkoľvek vlastníckych práv, autorov a autorských práv týkajúcich sa Softvéru, vrátane, ale nie výlučne, zdrojového kódu, akejkoľvek dokumentácie a iných materiálov.

2.2. Používateľ nemôže odstraňovať, zakrývať ani upravovať žiadne a všetky upozornenia o autorských právach, informácie o ochranných známkach a žiadne iné označenia autorských práv a iných práv, ktoré obsahuje zdrojový kód Softvéru.

2.3. Ak sa zistí porušenie autorských práv alebo akýchkoľvek iných práv v súvislosti s používaním Softvéru, takéto porušenie bude stíhané podľa platných zákonov.

3. Podmienky platenej licencie

3.1. Podľa podmienok Platenej licencie má Užívateľ právo:
a) Používať 1 (jednu) kópiu Softvéru pod názvom domény špecifikovaným v tejto licencii;
b) Upraviť Softvér a/alebo ho integrovať s inými softvérovými produktmi, ak je Používateľovi udelené právo na prístup k zdrojovému kódu Softvéru;
c) Previesť licenčné práva na iné osoby, zmeniť názov domény, využívať ďalšie doplnkové služby v súlade s obchodnou dohodou medzi Používateľom a Držiteľom autorských práv;
d) získať technickú podporu prostredníctvom systému tiketov držiteľa autorských práv, ako je definované v aktuálnych zásadách zákazníckej podpory držiteľa autorských práv;
e) Prijímať aktualizácie Softvéru, ako je definované v aktuálnych pravidlách aktualizácií Držiteľa autorských práv.

3.2. V rámci tejto Platenej licencie nie je Používateľ oprávnený:
a) Používať softvér pod názvami domén, ktoré nie sú uvedené v tejto licencii;
b) Kopírovať a distribuovať Softvér a všetky jeho časti a komponenty;
c) používať softvér na distribúciu nezákonného obsahu;
d) Používať softvér na distribúciu detskej pornografie, nenávisti, násilia, sodomie, znásilnenia, smrti, kaprografie, diskriminačného obsahu alebo obsahu porušujúceho práva neplnoletých osôb;
e) Technicky porušiť podmienky tejto licencie, vrátane akýchkoľvek pokusov o dekódovanie a/alebo dekompiláciu zakódovaných súborov, ak sú takéto súbory poskytnuté.

3.3. Iné podmienky:
a) Softvér môže byť a bude nainštalovaný iba na serveri, ktorý je plne v súlade s požiadavkami Softvéru;
b) Prvotnú inštaláciu a akékoľvek ďalšie inštalácie vykonáva Držiteľ autorských práv v súlade s aktuálnymi cenovými politikami;
c) Inštalácia, zmena licencovaného názvu domény, prevod licencie na iné strany, prechod na iný cenový plán, aktualizácie a ďalšie doplnkové služby sú poskytované do 3 pracovných dní (1 obchod deň vo väčšine prípadov), počnúc dňom úplného prijatia platby za tieto služby a dodania všetkých potrebných údajov a informácií potrebných na poskytnutie takýchto služieb zo strany Užívateľa;
d) K prenosu licencie dochádza, keď je softvér nainštalovaný na server alebo keď sa archív so softvérom a inštalačnými pokynmi prenesie na klienta. Ďalej je možné licencovaný názov domény zmeniť iba prostredníctvom služby zmeny názvu licencovanej domény. Účtujú sa poplatky.
e) Držiteľ autorských práv nenesie zodpovednosť za žiadne omeškania v prevádzke, ku ktorým dôjde v dôsledku nedostatku požadovaných informácií poskytnutých používateľom, alebo v prípade akýchkoľvek technických problémov s hardvérom používateľa;
f) Držiteľ autorských práv si vyhradzuje právo odmietnuť udelenie Licencie stranám, o ktorých je známe, že v minulosti porušovali podmienky Licencie, alebo ak existuje primeraný dôkaz, že sa takéto porušenie plánuje.

4. Podmienky licenčného prenájmu

a) Doba nájmu licencie začína plynúť odo dňa prijatia nájomného a končí o mesiac. Ak chcete predĺžiť dobu prenájmu, musíte zaplatiť novú dobu. Obnovy začínajú od dátumu ukončenia predchádzajúceho licenčného obdobia.
b) Všetky pravidlá a podmienky platenej licencie platia počas celého obdobia nájomnej licencie.
c) Používateľ má právo prejsť na zaplatenú licenciu kedykoľvek počas doby prenájmu, pričom zaplatíte jej plnú cenu.
d) Po vypršaní platnosti nájomnej licencie by si klient mal predĺžiť nájomnú licenciu alebo prejsť na platenú licenciu, príp. odstrániť všetky súčasti softvéru zo servera.
e) Držiteľ práv má právo zablokovať alebo pozastaviť prácu softvérového produktu v prípade ukončenia doby prenájmu licencie a platba za predĺženie doby nájmu sa neuhrádza.

5. Záruky

5.1. Držiteľ autorských práv ručí za to, že softvér bude fungovať tak, ako je popísané v dokumentácii dodanej so softvérom. V prípade potreby môže Používateľ získať technickú podporu v súlade s aktuálnymi pravidlami technickej podpory pre Softvér, ktorý si Používateľ zakúpil. Softvér sa poskytuje „tak ako je“ a súčasné záruky a vyhlásenia nebudú znamenať bezchybné a/alebo neprerušené fungovanie Softvéru alebo opravu všetkých chýb Držiteľom autorských práv.

5.2. Bez ohľadu na povahu a dôvody škôd vzniknutých Používateľovi vrátane priamych a nepriamych strát a škôd, Držiteľ autorských práv nezodpovedá za viac, ako je poplatok zaplatený Používateľom za Licenciu.

6. Náhrady

6.1. Náhrady sa neponúkajú; namiesto toho sa používateľovi odporúča, aby si pred uzavretím obchodnej zmluvy s držiteľom autorských práv preštudoval všetky verejne dostupné informácie, ako je úplná technická podpora, rozsiahly popis a dokumentácia, ukážkové webové stránky, požiadavky na server a všetky ďalšie podrobnosti týkajúce sa softvéru a jeho používania.

7. Obdobie platnosti a ukončenie

7.1. Táto dohoda je platná až do jej ukončenia. Používateľ môže zmluvu kedykoľvek ukončiť odstránením Softvéru a všetkých jeho záložných kópií, úprav a komponentov. Držiteľ autorských práv môže zmluvu ukončiť podľa vlastného uváženia, ak sa zistí porušenie akýchkoľvek podmienok tejto zmluvy.

8. Ďalšie podmienky

8.1. Držiteľ autorských práv si vyhradzuje právo používať hypertextové odkazy na akékoľvek webové stránky vytvorené pomocou Softvéru na svoje vlastné marketingové účely.

8.2. Zdrojový kód prehrávača videa KVS nie je sprístupnený používateľovi.

Úplne nový KVS 6.2.0 je tu Objednajte teraz