Kernel Video Sharing (KVS)

umowa licencyjna użytkownika końcowego

Niniejsza Umowa jest umową prawną zawartą przez Ciebie, jako osobę prywatną lub firmę, zwaną dalej Użytkownikiem, oraz właścicieli oprogramowania Kernel Video Sharing, zwanych dalej Właścicielem praw autorskich. Niniejsza Umowa zostanie uznana za obowiązującą i w pełni zaakceptowaną przez Ciebie, Użytkownika, z chwilą przekazania płatności za licencję na oprogramowanie na konto Posiadacza praw autorskich, dokonania płatności za licencję na oprogramowanie w jakikolwiek inny sposób lub rozpoczęcia korzystania z Oprogramowania. Przed użyciem Oprogramowania należy zapoznać się z warunkami niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na związanie się przynajmniej jednym z warunków niniejszej Umowy, nie możesz używać oprogramowania w żaden możliwy sposób.

Umowę licencyjną uważa się za zawartą z chwilą jej zaakceptowania; Umowa obowiązuje tak długo, jak długo Użytkownik będzie korzystał z Oprogramowania.

1. Przedmiot Umowy

1.1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest prawo do korzystania z Oprogramowania przyznane Użytkownikowi przez Posiadacza praw autorskich. Prawo to zostaje przyznane na warunkach określonych w dalszej części niniejszej Umowy.

1.2. Wszystkie warunki niniejszej Umowy obejmują Oprogramowanie jako całość oraz wszystkie jego komponenty.

1.3. Niniejsza Umowa nie przyznaje żadnych praw własności do Oprogramowania. Przyznane prawa ograniczają się wyłącznie do praw do korzystania z Oprogramowania określonych w dalszej części niniejszej Licencji pod nazwą domeny określoną w Umowie licencyjnej.

2. Prawo autorskie

2.1. LAMBERMONT LIMITED jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw własności, autorów i praw autorskich do Oprogramowania, w tym między innymi do kodu źródłowego, wszelkiej dokumentacji i innych materiałów.

2.2. Użytkownik nie może usuwać, zasłaniać ani modyfikować żadnych informacji o prawach autorskich, informacji o znakach towarowych ani żadnych innych oznaczeń praw autorskich i innych praw zawartych w kodzie źródłowym Oprogramowania.

2.3. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich lub innych praw w związku z użytkowaniem Oprogramowania, takie naruszenie będzie ścigane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Warunki licencji płatnej

3.1. Zgodnie z warunkami Licencji Płatnej Użytkownikowi przysługuje prawo do:
a) Korzystać z 1 (jednej) kopii Oprogramowania pod nazwą domeny określoną w niniejszej Licencji;
b) Modyfikować Oprogramowanie i/lub integrować je z innymi produktami programowymi, jeśli Użytkownikowi zostanie przyznane prawo dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania;
c) Przenoszenia praw licencyjnych na inne podmioty, zmiany nazwy domeny, korzystania z innych usług dodatkowych zgodnie z umową handlową pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem praw autorskich;
d) Otrzymuj pomoc techniczną za pośrednictwem systemu zgłoszeń usterek Posiadacza praw autorskich, zgodnie z aktualnymi zasadami obsługi klienta Posiadacza praw autorskich;
e) Otrzymuj aktualizacje Oprogramowania zgodnie z aktualnymi zasadami aktualizacji Posiadacza praw autorskich.

3.2. W ramach niniejszej Licencji Płatnej Użytkownikowi nie wolno:
a) Używać Oprogramowania pod nazwami domen niewymienionymi w niniejszej Licencji;
b) Kopiować i rozpowszechniać Oprogramowanie oraz wszelkie jego części i komponenty;
c) Używać Oprogramowania do rozpowszechniania nielegalnych treści;
d) Używać Oprogramowania do rozpowszechniania dziecięcej pornografii, nienawiści, przemocy, zoofilii, gwałtu, śmierci, kaprografii, treści dyskryminujących lub naruszających prawa nieletnich;
e) Techniczne naruszenie warunków niniejszej Licencji, w tym wszelkich prób dekodowania i/lub dekompilacji zakodowanych plików, jeśli takie pliki są udostępniane.

3.3. Inne warunki:
a) Oprogramowanie może i będzie instalowane wyłącznie na serwerze w pełni zgodnym z wymaganiami Oprogramowania;
b) Pierwsza instalacja i wszelkie dalsze instalacje przeprowadzane są przez Właściciela praw autorskich zgodnie z aktualną polityką cenową;
c) Instalacja, zmiana licencjonowanej nazwy domeny, przeniesienie licencji na inne podmioty, przejście na inny plan cenowy, aktualizacje i inne usługi dodatkowe realizowane są w ciągu 3 dni roboczych (1 dzień roboczy w większości przypadków dzień), licząc od dnia otrzymania pełnej zapłaty za takie usługi i dostarczenia przez Użytkownika wszystkich niezbędnych szczegółów i informacji wymaganych do świadczenia takich usług;
d) Transfer licencji następuje w momencie zainstalowania oprogramowania na serwerze lub przekazania archiwum z oprogramowaniem i instrukcją instalacji do Klienta. Odtąd licencjonowaną nazwę domeny można zmienić wyłącznie za pośrednictwem usługi zmiany licencjonowanej nazwy domeny. Za opłatą.
e) Posiadacz praw autorskich nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w działaniu powstałe na skutek braku wymaganych informacji dostarczonych przez Użytkownika lub w przypadku wystąpienia problemów technicznych ze sprzętem Użytkownika;
f) Właściciel praw autorskich zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Licencji stronom, o których wiadomo, że naruszały warunki Licencji w przeszłości lub jeśli istnieją uzasadnione dowody, że takie naruszenie jest planowane.

4. Warunki licencji wynajmu

a) Okres najmu licencji rozpoczyna się od dnia otrzymania czynszu i kończy się w ciągu miesiąca. Aby przedłużyć okres najmu należy opłacić nowy okres. Odnowienia rozpoczynają się od daty zakończenia poprzedniego okresu licencji.
b) Wszystkie zasady i warunki licencji płatnej obowiązują przez cały okres obowiązywania licencji najmu.
c) Użytkownik ma prawo przejść na licencję płatną licencję w dowolnym momencie okresu najmu, płacąc za jej pełny koszt.
d) Po wygaśnięciu licencji do wynajęcia klient powinien odnowić licencję do wynajęcia lub przejść na licencję płatną, lub usunąć z serwera wszystkie komponenty oprogramowania.
e) Uprawniony ma prawo zablokować lub zawiesić działanie Oprogramowania w przypadku zakończenia okresu dzierżawy licencji i nie dokonano płatności za przedłużenie okresu najmu.

5. Gwarancje

5.1. Właściciel praw autorskich gwarantuje, że Oprogramowanie będzie działać zgodnie z opisem w dokumentacji dołączonej do Oprogramowania. W razie potrzeby Użytkownik może otrzymać pomoc techniczną zgodnie z aktualnymi zasadami pomocy technicznej dotyczącymi zakupionego przez Użytkownika Oprogramowania. Oprogramowanie jest dostarczane w stanie takim, w jakim jest, a niniejsze gwarancje i oświadczenia nie oznaczają bezbłędnego i/lub nieprzerwanego funkcjonowania Oprogramowania ani poprawiania wszystkich błędów przez Właściciela praw autorskich.

5.2. Bez względu na charakter i przyczyny poniesionych przez Użytkownika szkód, w tym strat i szkód bezpośrednich i pośrednich, Posiadacz praw autorskich nie ponosi odpowiedzialności za kwotę wyższą niż opłata uiszczona przez Użytkownika z tytułu Licencji.

6. Zwroty

6.1. Nie oferujemy zwrotów pieniędzy; zamiast tego zaleca się Użytkownikowi zapoznanie się ze wszystkimi publicznie dostępnymi informacjami przed zawarciem umowy handlowej z Właścicielem praw autorskich, takimi jak pełne wsparcie techniczne, obszerny opis i dokumentacja, strony demonstracyjne, wymagania serwerowe i wszystkie inne szczegóły dotyczące Oprogramowania i jego użytkowania.

7. Okres obowiązywania i wygaśnięcie

7.1. Niniejsza Umowa obowiązuje do czasu jej rozwiązania. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę poprzez usunięcie Oprogramowania oraz wszystkich jego kopii zapasowych, modyfikacji i komponentów. Umowa może zostać rozwiązana przez Właściciela praw autorskich według własnego uznania w przypadku stwierdzenia naruszenia jakichkolwiek warunków niniejszej Umowy.

8. Inne warunki

8.1. Właściciel praw autorskich zastrzega sobie prawo do wykorzystania hiperłączy do dowolnych stron internetowych zbudowanych przy użyciu Oprogramowania dla własnych celów marketingowych.

8.2. Kod źródłowy odtwarzacza wideo KVS nie jest udostępniany Użytkownikowi.

Zupełnie nowy KVS 6.2.0 jest już dostępny Zamów teraz