Kernel Video Sharing (KVS)

galutinio vartotojo licencijos sutartis

Ši Sutartis yra teisinė sutartis, kurią sudarėte kaip privatus asmuo arba kaip įmonė, toliau vadinama Vartotoju, ir Kernel Video Sharing programinės įrangos savininkai, toliau vadinami Autorių teisių turėtoju. Ši Sutartis bus laikoma galiojančia ir jūs, Vartotojas, su ja visiškai sutikote, kai tik pervesite programinės įrangos licencijos mokėjimą į Autorių teisių turėtojo sąskaitą arba atliksite mokėjimą už programinės įrangos licenciją kitu būdu arba pradėsite naudoti Programinę įrangą. Prieš naudodami programinę įrangą, išstudijuokite šios sutarties sąlygas. Jei nesutinkate laikytis bent vienos iš šios Sutarties sąlygų, jums neleidžiama jokiu būdu naudoti programinės įrangos.

Licencinė sutartis bus laikoma įsigaliojusia, kai tik su ja sutinkate; Sutartis galioja tol, kol Vartotojas naudojasi Programine įranga.

1. Sutarties dalykas

1.1. Šios Sutarties dalykas yra Autorių teisių savininko Vartotojui suteikta teisė naudoti Programinę įrangą. Ši teisė suteikiama pagal toliau šioje Sutartyje apibrėžtas sąlygas.

1.2. Visos šios Sutarties sąlygos taikomos visai Programinei įrangai ir visiems bei bet kokiems jos komponentams.

1.3. Ši Sutartis nesuteikia jokių nuosavybės teisių į Programinę įrangą. Suteiktos teisės apsiriboja tik programinės įrangos naudojimo teisėmis, kaip apibrėžta toliau šioje Licencijoje, naudojant licencijos sutartyje nurodytą domeno pavadinimą.

2. Autorių teisės

2.1. LAMBERMONT LIMITED yra vienintelis visų ir bet kokių nuosavybės, autorių ir autorių teisių, susijusių su programine įranga, įskaitant, bet neapsiribojant šaltinio kodu, bet kokia dokumentacija ir kita medžiaga, savininkas.

2.2. Vartotojas negali pašalinti, užgožti ar modifikuoti bet kokių autorių teisių pranešimų, prekių ženklų informacijos ir bet kokių kitų autorių teisių ir kitų teisių nuorodų, esančių programinės įrangos šaltinio kode.

2.3. Jei nustatomas autorių teisių ar bet kokių kitų teisių, susijusių su Programinės įrangos naudojimu, pažeidimas, toks pažeidimas bus persekiojamas pagal galiojančius galiojančius įstatymus.

3. Mokamos licencijos sąlygos

3.1. Pagal Mokamos licencijos sąlygas Vartotojas turi teisę:
a) Naudoti 1 (vieną) Programinės įrangos kopiją šioje Licencijoje nurodytu domeno pavadinimu;
b) Keisti Programinę įrangą ir (arba) integruoti ją su kitais programinės įrangos produktais, jei Naudotojui suteikiama teisė pasiekti Programinės įrangos šaltinio kodą;
c) Perleisti licencijos teises kitoms šalims, pakeisti domeno pavadinimą, naudotis kitomis papildomomis paslaugomis pagal Vartotojo ir Autorių teisių turėtojo komercinį susitarimą;
d) gauti techninę pagalbą per autorių teisių savininko problemų bilietų sistemą, kaip apibrėžta dabartinėje autorių teisių turėtojo klientų aptarnavimo politikoje;
e) Gaukite Programinės įrangos naujinimus, kaip apibrėžta dabartinėje autorių teisių savininko naujinimo politikoje.

3.2. Pagal dabartinę mokamą licenciją vartotojui neleidžiama:
a) Naudoti Programinę įrangą domenų pavadinimais, nenurodytais šioje Licencijoje;
b) Kopijuoti ir platinti Programinę įrangą ir visas jos dalis ir komponentus;
c) naudoti Programinę įrangą neteisėtam turiniui platinti;
d) Naudoti programinę įrangą vaikų pornografijai, neapykantą skatinančiai, smurtinei, žvėriško elgesio, prievartavimo, mirties, kaprografijos, diskriminacinio arba nepilnamečių teises pažeidžiančio turinio platinimui;
e) Techniškai pažeisti šios Licencijos sąlygas, įskaitant bandymus dekoduoti ir (arba) dekompiliuoti užkoduotus failus, jei tokie failai yra pateikti.

3.3. Kitos sąlygos:
a) Programinė įranga gali būti ir bus įdiegta tik serveryje, kuris visiškai atitinka Programinės įrangos reikalavimus;
b) Pradinį diegimą ir bet kokius tolesnius diegimus atlieka autorių teisių turėtojas pagal galiojančią kainų politiką;
c) Įdiegimas, licencijuoto domeno pavadinimo pakeitimas, licencijos perdavimas kitoms šalims, perėjimas prie kito kainodaros plano, atnaujinimai ir kitos papildomos paslaugos suteikiamos per 3 darbo dienas (1 verslas dieną, daugeliu atvejų), pradedant nuo tos dienos, kai Naudotojas gavo visą apmokėjimą už tokias paslaugas ir pateikė visą reikalingą informaciją bei informaciją tokioms paslaugoms teikti;
d) Licencija perduodama, kai programinė įranga įdiegiama serveryje arba archyvas su programine įranga ir diegimo instrukcijomis perduodamas klientui. Toliau licencijuoto domeno vardas gali būti pakeistas tik naudojant licencijuoto domeno vardo keitimo paslaugą. Taikomi mokesčiai.
e) Autorių teisių turėtojas neprisiima atsakomybės už bet kokius veikimo vėlavimus, atsiradusius dėl to, kad vartotojas nepateikė reikiamos informacijos arba iškyla kokių nors techninių problemų dėl Naudotojo aparatinės įrangos;
f) Autorių teisių savininkas pasilieka teisę nesuteikti Licencijos šalims, kurios praeityje pažeidė Licencijos sąlygas arba jei yra pagrįstų įrodymų, kad toks pažeidimas yra planuojamas.

4. Nuomos licencijos sąlygos

a) Licencijos nuomos laikotarpis prasideda nuo nuomos mokesčio gavimo dienos ir baigiasi po mėnesio. Norėdami pratęsti nuomos laikotarpį, turite sumokėti už naują laikotarpį. Pratęsimai prasideda nuo ankstesnio licencijos galiojimo pabaigos datos.
b) Visos mokamos licencijos taisyklės ir sąlygos taikomos visam nuomos licencijos laikotarpiui.
c) Naudotojas turi teisę pereiti prie mokama licencija bet kuriuo nuomos laikotarpiu, apmokant visą jos kainą.
d) Pasibaigus nuomos licencijai, klientas turi atnaujinti nuomos licenciją arba atnaujinti į mokamą licenciją, arba pašalinti visus programinės įrangos komponentus iš serverio.
e) Teisių turėtojas turi teisę blokuoti arba sustabdyti Programinės įrangos produkto veikimą, jei licencijos nuomos laikotarpis nutraukiamas. ir mokėjimas už nuomos termino pratęsimą nėra mokamas.

5. Garantijos

5.1. Autorių teisių turėtojas garantuoja, kad programinė įranga veiks taip, kaip aprašyta kartu su programine įranga pateiktoje dokumentacijoje. Prireikus Naudotojas gali gauti techninę pagalbą pagal galiojančias techninės pagalbos taisykles, susijusias su Programine įranga, kurią Vartotojas įsigijo. Programinė įranga teikiama tokia, kokia yra, o šios garantijos ir pareiškimai nereiškia, kad Programinė įranga veikia nepriekaištingai ir (arba) nepertraukiamai, arba autorių teisių turėtojo taiso visas klaidas.

5.2. Nepriklausomai nuo Naudotojui padarytos žalos, įskaitant tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ir žalą, pobūdžio ir priežasčių, Autorių teisių turėtojas nėra atsakingas už didesnę nei Vartotojo sumokėtą už Licenciją mokestį.

6. Grąžinamos lėšos

6.1. Pinigų grąžinimas nesiūlomas; Prieš sudarant komercinę sutartį su Autorių teisių turėtoju, Vartotojui patariama išstudijuoti visą viešai prieinamą informaciją, tokią kaip visapusiška techninė pagalba, išsamus aprašymas ir dokumentacija, demonstracinės svetainės, serverio reikalavimai ir visa kita informacija, susijusi su Programine įranga ir jos naudojimu.

7. Terminas ir nutraukimas

7.1. Ši Sutartis galioja iki jos nutraukimo. Vartotojas gali bet kada nutraukti sutartį pašalindamas Programinę įrangą ir visas jos atsargines kopijas, modifikacijas ir komponentus. Autorių teisių turėtojas gali nutraukti Sutartį savo nuožiūra, jei nustatomas bet kurios šios sutarties sąlygų pažeidimas.

8. Kitos sąlygos

8.1. Autorių teisių turėtojas pasilieka teisę savo rinkodaros tikslais naudoti hipersaitus į visas svetaines, sukurtas naudojant Programinę įrangą.

8.2. Vaizdo įrašų grotuvo šaltinio kodas KVS nepasiekiamas vartotojui.

Visiškai naujas KVS 6.2.0 yra čia Užsisakykite dabar