Kernel Video Sharing (KVS)

ftehim ta' liċenzja għall-utent aħħari

Il-Ftehim preżenti huwa ftehim legali li daħħalek, jew bħala individwu privat jew bħala negozju, imsejjaħ aktar bħala l-Utent, u s-sidien tas-softwer Kernel Video Sharing, imsejjaħ aktar bħala d-Detentur tad-Drittijiet tal-Awtur. Il-Ftehim preżenti għandu jitqies fis-seħħ u kompletament aċċettat minnek, l-Utent, hekk kif tittrasferixxi l-ħlas tal-liċenzja tas-softwer fil-kont tad-Detentur tad-Drittijiet tal-Awtur, jew tagħmel il-ħlas tal-liċenzja tas-softwer b'xi mod ieħor, jew tibda tuża s-Software. Jekk jogħġbok studja t-termini u l-kundizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim qabel kwalunkwe użu tas-Software. Jekk ma taqbilx li tkun marbut b'mill-inqas waħda mill-kundizzjonijiet tal-Ftehim preżenti, m'intix permess li tuża s-softwer bl-ebda mod possibbli.

Il-Ftehim tal-Liċenzja għandu jitqies bħala effettiv hekk kif taċċettah; il-Ftehim għandu jibqa' fis-seħħ sakemm l-Utent jibqa' juża s-Softwer.

1. Suġġett tal-Ftehim

1.1. Is-suġġett ta' dan il-Ftehim għandu jkun id-dritt li juża s-Softwer mogħti lill-Utent mid-Detentur tad-Dritt tal-Awtur. Dan id-dritt jingħata taħt it-termini u l-kundizzjonijiet definiti aktar f'dan il-Ftehim.

1.2. It-termini u l-kundizzjonijiet kollha tal-Ftehim preżenti għandhom ikopru s-Softwer kollu kemm hu u l-komponenti kollha tiegħu wkoll.

1.3. Il-Ftehim preżenti m'għandux jagħti l-ebda dritt ta' sjieda fuq is-Software. Id-drittijiet mogħtija għandhom ikunu limitati biss għad-drittijiet għall-użu tas-Software kif definiti aktar fil-Liċenzja preżenti taħt isem ta' dominju speċifikat fil-Ftehim tal-Liċenzja.

2. Copyright

2.1. LAMBERMONT LIMITED għandu jkun l-uniku sid ta’ kull sjieda, awtur u drittijiet tal-awtur fir-rigward tas-Software, inkluż iżda mhux limitat għall-kodiċi tas-sors, kwalunkwe dokumentazzjoni u materjali oħra.

2.2. L-Utent ma jistax ineħħi, joskura jew jimmodifika kwalunkwe avviż ta' awtur, informazzjoni dwar trademarks u kwalunkwe indikazzjoni oħra ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet oħra li jinsabu fil-kodiċi sors tas-Software.

2.3. Jekk jinstab ksur tad-drittijiet tal-awtur jew kwalunkwe dritt ieħor fir-rigward tal-użu tas-Software, tali ksur għandu jiġi ppersegwitat taħt il-liġijiet applikabbli attwali.

3. Kundizzjonijiet tal-Liċenzja Mħallsa

3.1. Skond il-kundizzjonijiet tal-Liċenzja Mħallsa, l-Utent għandu d-dritt li:
a) Uża kopja 1 (waħda) tas-Software taħt l-isem tad-dominju speċifikat fil-Liċenzja preżenti;
b) Immodifika s-Software u/jew tintegrah ma’ prodotti ta’ softwer oħra, jekk l-Utent jingħata d-dritt li jaċċessa l-kodiċi tas-sors tas-Software;
c) Ittrasferixxi d-drittijiet tal-liċenzja lil partijiet oħra, ibiddel l-isem tad-dominju, uża servizzi addizzjonali oħra skont l-arranġament kummerċjali bejn l-Utent u d-Detentur tad-Drittijiet tal-Awtur;
d) Irċievi appoġġ tekniku permezz tas-sistema tal-biljetti tal-inkwiet tad-Detentur tad-Drittijiet tal-Awtur, kif definit mill-politiki attwali tal-appoġġ tal-konsumatur tad-Detentur tad-Dritt tal-Awtur;
e) Jirċievi aġġornamenti tas-Softwer, kif definit mill-politiki attwali tal-aġġornament tad-Detentur tad-Dritt.

3.2. Taħt il-Liċenzja Mħallsa preżenti, l-Utent mhux permess li:
a) Uża s-Softwer taħt ismijiet ta' dominju mhux speċifikati fil-Liċenzja preżenti;
b) Ikkopja u tqassam is-Softwer u kwalunkwe u l-partijiet u l-komponenti kollha tiegħu;
c) Uża s-Softwer biex tqassam kontenut illegali;
d) Uża s-Software biex tqassam pornografija tat-tfal, mibegħda, vjolenti, bestjalità, stupru, mewt, kaprografija, kontenut diskriminatorju jew kontenut li jikser id-drittijiet tal-minorenni;
e) Teknikament tikser il-kundizzjonijiet tal-Liċenzja preżenti, inkluż kwalunkwe tentattiv ta 'dekodifikazzjoni u/jew dekompilazzjoni ta' fajls kodifikati, jekk dawn il-fajls jiġu pprovduti.

3.3. Kundizzjonijiet oħra:
a) Is-Software jista' u se jiġi installat biss fuq server li huwa kompletament konformi mar-rekwiżiti tas-Softwer;
b) L-installazzjoni inizjali u kwalunkwe stallazzjoni ulterjuri jitwettqu mid-Detentur tad-Drittijiet tal-Awtur skont il-politiki attwali tal-prezzijiet;
c) L-installazzjoni, il-bdil tal-isem tad-dominju liċenzjat, it-trasferiment tal-liċenzja lil partijiet oħra, il-bidla għal pjan ta’ prezzijiet differenti, aġġornamenti u servizzi addizzjonali oħra huma pprovduti fi żmien 3 ijiem ta’ negozju (1 negozju jum fil-biċċa l-kbira tal-każijiet), li jibda mill-jum li fih il-ħlas għal dawn is-servizzi ġie riċevut bis-sħiħ u d-dettalji kollha meħtieġa u l-informazzjoni meħtieġa biex jiġu pprovduti tali servizzi ġew ipprovduti mill-Utent;
d) It-trasferiment tal-liċenzja jseħħ meta s-softwer jiġi installat fuq is-server, jew l-arkivju bis-softwer u l-istruzzjonijiet tal-installazzjoni jiġi trasferit lill-klijent. Minn hawn 'il quddiem, l-isem tad-dominju liċenzjat jista' jinbidel biss permezz tas-servizz tal-bidla tal-isem tad-dominju liċenzjat. Japplikaw ħlasijiet.
e) Id-Detentur tad-Drittijiet tal-Awtur m'għandux jinżamm responsabbli għal kwalunkwe dewmien fl-operat li jseħħ minħabba nuqqas ta 'informazzjoni meħtieġa pprovduta mill-Utent, jew f'każ li jinqalgħu xi kwistjonijiet tekniċi fuq il-ħardwer tal-Utent;
f) Id-Detentur tad-Drittijiet tal-Awtur jirriżerva d-dritt li jiċħad l-għoti tal-Liċenzja lil partijiet magħrufa li jiksru l-kundizzjonijiet tal-Liċenzja fil-passat jew jekk ikun hemm evidenza raġonevoli li tali ksur huwa ppjanat.

4. Kri kundizzjonijiet tal-liċenzja

a)Il-perjodu tal-kera tal-liċenzja jibda mid-data tal-wasla tal-kera u jispiċċa fix-xahar. Biex testendi l-perjodu tal-kera, trid tħallas perjodu ġdid. It-tiġdid jibda mid-data tat-tmiem tal-perjodu tal-liċenzja preċedenti.
b) Ir-regoli u l-kundizzjonijiet kollha tal-liċenzja mħallsa japplikaw għall-perjodu kollu tal-liċenzja tal-kera.
c) L-utent għandu d-dritt li jaqleb għal liċenzja mħallsa fi kwalunkwe ħin matul il-perjodu tal-kera, tħallas għall-ispiża sħiħa tagħha.
d) Wara li tiskadi l-liċenzja tal-kera, il-klijent għandu jġedded il-liċenzja tal-kera jew jaġġorna għal liċenzja mħallsa, jew neħħi l-komponenti kollha tas-softwer mis-server.
e) Id-detentur tad-dritt għandu d-dritt li jimblokka jew jissospendi x-xogħol tal-Prodott tas-Software fil-każ li l-perjodu tal-kirja għal-liċenzja jintemm u l-ħlas għall-estensjoni tal-perjodu tal-kirja ma jsirx.

5. Garanziji

5.1. Id-Detentur tad-Drittijiet tal-Awtur jiggarantixxi li s-Software se jiffunzjona kif deskritt fid-dokumentazzjoni fornuta mas-Softwer. Meta jkun meħtieġ, l-Utent jista’ jirċievi appoġġ tekniku skont il-politiki attwali ta’ appoġġ tekniku rigward is-Software li l-Utent ikun xtara. Is-Softwer huwa pprovdut 'kif inhu' u l-garanziji u r-rappreżentazzjonijiet preżenti m'għandhomx jimplikaw funzjonament bla difetti u/jew bla interruzzjoni tas-Software, jew korrezzjoni tal-iżbalji kollha mid-Detentur tad-Dritt.

5.2. Irrispettivament min-natura u r-raġunijiet għad-danni mġarrba lill-Utent inkluż telf u danni diretti u indiretti, id-Detentur tad-Drittijiet tal-Awtur m'għandux jinżamm responsabbli għal aktar mit-tariffa mħallsa mill-Utent għal-Liċenzja.

6. Rifużjonijiet

6.1. Ma jiġux offruti rifużjonijiet; minflok, l-Utent huwa avżat li jistudja l-informazzjoni kollha disponibbli pubblikament qabel ma jidħol fi ftehim kummerċjali mad-Detentur tad-Drittijiet tal-Awtur, bħal appoġġ tekniku sħiħ, deskrizzjoni u dokumentazzjoni estensiva, websajts demo, rekwiżiti tas-server u d-dettalji l-oħra kollha dwar is-Softwer u l-użu tiegħu.

7. Terminu u Terminazzjoni

7.1. Dan il-Ftehim għandu jkun fis-seħħ sakemm jintemm. L-Utent jista’ jtemm il-ftehim fi kwalunkwe ħin billi jneħħi s-Softwer u l-kopji ta’ backup, il-modifiki u l-komponenti kollha tiegħu. Il-Ftehim jista' jiġi tterminat mid-Detentur tad-Drittijiet tal-Awtur fid-diskrezzjoni unika tiegħu jekk jinstab ksur ta' xi kundizzjonijiet tal-Ftehim preżenti.

8. Kundizzjonijiet Oħra

8.1. Id-Detentur tad-Drittijiet tal-Awtur jirriżerva d-dritt li juża hyperlinks għal kwalunkwe websajt mibnija bl-użu tas-Software għall-iskopijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni tiegħu stess.

8.2. Il-kodiċi tas-sors tal-video player KVS mhuwiex disponibbli għall-Utent.

Il-Ġdid FjamantKVS 6.2.0huwa hawn Ordna Issa