Kernel Video Sharing (KVS)

lõppkasutaja litsentsileping

Käesolev leping on juriidiline leping, mille olete sõlminud kas eraisiku või ettevõttena (edaspidi kasutajana) ja tarkvara Kernel Video Sharing omanike, edaspidi autoriõiguse omanikuna. Käesolev leping loetakse kehtivaks ja teie, kasutaja, poolt täielikult aktsepteerituks kohe, kui kannate tarkvara litsentsimakse autoriõiguse omaniku kontole või sooritate tarkvara litsentsimakse muul viisil või hakkate tarkvara kasutama. Enne tarkvara kasutamist tutvuge selle lepingu tingimustega. Kui te ei nõustu olema seotud vähemalt ühe käesoleva lepingu tingimusega, ei ole teil lubatud tarkvara ühelgi võimalikul viisil kasutada.

Litsentsileping loetakse kehtivaks niipea, kui sellega nõustute; Leping kehtib seni, kuni Kasutaja jätkab Tarkvara kasutamist.

1. Lepingu ese

1.1. Käesoleva lepingu esemeks on Autoriõiguse omaniku poolt Kasutajale antud Tarkvara kasutusõigus. See õigus antakse käesolevas lepingus täpsemalt määratletud tingimustel.

1.2. Kõik käesoleva lepingu tingimused hõlmavad Tarkvara tervikuna ja samuti kõiki selle komponente.

1.3. Käesolev leping ei anna tarkvarale mingeid omandiõigusi. Antud õigused piirduvad ainult tarkvara kasutamise õigustega, nagu on määratletud käesolevas litsentsis täpsemalt litsentsilepingus määratud domeeninime all.

2. Autoriõigus

2.1. LAMBERMONT LIMITED on kõigi tarkvara omandi-, autori- ja autoriõiguste ainuomanik, sealhulgas, kuid mitte ainult, lähtekood, mis tahes dokumentatsioon ja muud materjalid.

2.2. Kasutaja ei saa eemaldada, varjata ega muuta tarkvara lähtekoodis sisalduvaid autoriõiguse märguandeid, kaubamärgiteavet ega muid viiteid autoriõiguse ja muude õiguste kohta.

2.3. Kui tuvastatakse tarkvara kasutamisega seotud autoriõiguste või muude õiguste rikkumine, kiusatakse sellist rikkumist taga kehtivate kehtivate seaduste alusel.

3. Tasulise litsentsi tingimused

3.1. Vastavalt Tasulise Litsentsi tingimustele on Kasutajal õigus:
a) Kasutage 1 (üht) Tarkvara koopiat käesolevas litsentsis määratletud domeeninime all;
b) Tarkvara muutmine ja/või selle integreerimine teiste tarkvaratoodetega, kui Kasutajale on antud õigus juurde pääseda Tarkvara lähtekoodile;
c) litsentsiõiguste üleandmine teistele osapooltele, domeeninime muutmine, muude lisateenuste kasutamine vastavalt Kasutaja ja autoriõiguse omaniku vahelisele ärikokkuleppele;
d) saada tehnilist tuge autoriõiguse omaniku tõrkepiletite süsteemi kaudu, mis on määratletud autoriõiguse omaniku kehtivate klienditoe eeskirjadega;
e) Saate tarkvara värskendusi, nagu on määratletud autoriõiguse omaniku kehtivate värskenduspoliitikatega.

3.2. Käesoleva tasulise litsentsi alusel ei ole kasutajal lubatud:
a) Kasutage tarkvara domeeninimede all, mida käesolevas litsentsis ei ole täpsustatud;
b) Tarkvara ja mis tahes selle osade ja komponentide kopeerimine ja levitamine;
c) Kasutage tarkvara ebaseadusliku sisu levitamiseks;
d) Kasutage tarkvara lapsporno, vaenu õhutava, vägivaldse, loomaliku, vägistamise, surma, kaprograafia, diskrimineeriva või alaealiste õigusi rikkuva sisu levitamiseks;
e) rikub tehniliselt käesoleva litsentsi tingimusi, sealhulgas mis tahes katseid kodeeritud faile dekodeerida ja/või dekompileerida, kui sellised failid on saadaval.

3.3. Muud tingimused:
a) Tarkvara saab installida ja installitakse ainult serverisse, mis vastab täielikult Tarkvara nõuetele;
b) Esialgse installi ja kõik edasised installid teostab autoriõiguse omanik vastavalt kehtivatele hinnapoliitikatele;
c) Paigaldamine, litsentsitud domeeninime muutmine, litsentsi teistele osapooltele üleandmine, teisele hinnaplaanile üleminek, uuendused ja muud lisateenused pakutakse 3 tööpäeva jooksul (1 äri enamikul juhtudel päevast), alates päevast, mil selliste teenuste eest tasuti täielikult ja kasutaja esitas kõik selliste teenuste osutamiseks vajalikud üksikasjad ja teabe;
d) Litsentsi ülekandmine toimub siis, kui tarkvara installitakse serverisse või arhiiv koos tarkvara ja installijuhistega edastatakse kliendile. Edaspidi saab litsentsitud domeeninime muuta ainult litsentsitud domeeninime muutmise teenuse kaudu. Kehtivad lisatasud.
e) Autoriõiguse omanik ei vastuta viivituste eest, mis tulenevad kasutaja esitatud nõutava teabe puudumisest või kasutaja riistvaraga seotud tehnilistest probleemidest;
f) Autoriõiguse omanik jätab endale õiguse keelduda litsentsi andmisest osapooltele, kes on litsentsi tingimusi varem rikkunud või kui on põhjendatud tõendeid selle kohta, et selline rikkumine on kavandatud.

4. Rendilitsentsi tingimused

a) Litsentsi rendiperiood algab üüri laekumise kuupäevast ja lõpeb ühe kuu pärast. Üüriperioodi pikendamiseks tuleb tasuda uue perioodi eest. Pikendamine algab eelmise litsentsiperioodi lõppkuupäevast.
b) Kõik tasulise litsentsi reeglid ja tingimused kehtivad kogu rendilitsentsi kehtivusajal.
c) Kasutajal on õigus vahetada tasuline litsents igal ajal rendiperioodi jooksul, tasudes selle kogu maksumuse.
d) Pärast rendilitsentsi kehtivusaja lõppu peab klient üürilitsentsi uuendama või üle minema tasulisele litsentsile või eemaldage serverist kõik tarkvara komponendid.
e) Litsentsi rendiperioodi lõppemise korral on õiguste omajal õigus tarkvaratoote töö blokeerida või peatada ja rendiperioodi pikendamise eest ei maksta.

5. Garantii

5.1. Autoriõiguse omanik garanteerib, et Tarkvara toimib tarkvaraga kaasasolevas dokumentatsioonis kirjeldatud viisil. Vajadusel on kasutajal võimalik saada tehnilist tuge vastavalt kehtivatele tehnilise toe poliitikatele, mis puudutavad Kasutaja ostetud Tarkvara. Tarkvara tarnitakse sellisena, nagu see on, ning käesolevad garantiid ja esitused ei tähenda tarkvara laitmatut ja/või katkestusteta toimimist ega kõigi vigade parandamist autoriõiguse omaniku poolt.

5.2. Sõltumata Kasutajale tekitatud kahjude, sealhulgas otseste ja kaudsete kahjude olemusest ja põhjustest, ei vastuta Autoriõiguse valdaja rohkem kui kasutaja poolt Litsentsi eest makstud tasu eest.

6. Tagasimaksed

6.1. Tagastusraha ei pakuta; selle asemel soovitatakse Kasutajal enne autoriõiguse omanikuga ärilepingu sõlmimist tutvuda kogu avalikult kättesaadava teabega, nagu täielik tehniline tugi, ulatuslik kirjeldus ja dokumentatsioon, demoveebisaidid, serverinõuded ja kõik muud tarkvara ja selle kasutamisega seotud üksikasjad.

7. Kehtivus ja lõpetamine

7.1. Käesolev leping kehtib kuni lõpetamiseni. Kasutaja võib lepingu igal ajal lõpetada, eemaldades Tarkvara ja kõik selle varukoopiad, muudatused ja komponendid. Autoriõiguse omanik võib lepingu lõpetada oma äranägemise järgi, kui avastatakse käesoleva lepingu mis tahes tingimuste rikkumine.

8. Muud tingimused

8.1. Autoriõiguse omanik jätab endale õiguse kasutada oma turunduseesmärkidel hüperlinke mis tahes veebisaitidele, mis on loodud tarkvara kasutades.

8.2. Videopleieri lähtekoodi KVS ei tehta kasutajale kättesaadavaks.

Uhiuus KVS 6.2.0 on siin Telli kohe