Kernel Video Sharing (KVS)

лицензионно споразумение за краен потребител

Настоящото споразумение е правно споразумение, сключено от вас, като частно лице или като бизнес, наричано по-нататък Потребител, и собствениците на Kernel Video Sharing софтуер, по-нататък наричано Притежател на авторските права. Настоящото Споразумение ще се счита за влязло в сила и напълно прието от вас, Потребителя, веднага щом прехвърлите плащането за софтуерен лиценз към акаунта на Притежателя на авторските права или извършите плащането за софтуерния лиценз по друг начин, или започнете да използвате Софтуера. Моля, запознайте се с правилата и условията на това Споразумение, преди да използвате Софтуера. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с поне едно от условията на настоящото споразумение, нямате право да използвате софтуера по никакъв възможен начин.

Лицензионното споразумение ще се счита за действащо веднага щом го приемете; споразумението остава в сила, докато потребителят продължава да използва софтуера.

1. Предмет на Споразумението

1.1. Предмет на настоящото споразумение е правото за използване на софтуера, предоставено на потребителя от притежателя на авторските права. Това право се предоставя при условията, определени по-нататък в това Споразумение.

1.2. Всички правила и условия на настоящото Споразумение обхващат Софтуера като цяло и всички негови компоненти.

1.3. Настоящото споразумение не предоставя никакви права на собственост върху софтуера. Предоставените права се ограничават само до правата за използване на Софтуера, както е определено по-нататък в настоящия Лиценз под име на домейн, посочено в Лицензионното споразумение.

2. Авторско право

2.1. LAMBERMONT LIMITED ще бъде едноличен собственик на всички и всякакви права на собственост, авторски и авторски права по отношение на Софтуера, включително, но не само изходния код, всяка и цялата документация и други материали.

2.2. Потребителят не може да премахва, закрива или променя всички бележки за авторски права, информация за търговски марки и всякакви други указания за авторски права и други права, съдържащи се в изходния код на Софтуера.

2.3. Ако бъде установено нарушение на авторски права или други права по отношение на използването на Софтуера, такова нарушение ще се преследва съгласно действащите приложими закони.

3. Условия за платен лиценз

3.1. Съгласно условията на Платения лиценз, Потребителят има право:
a) Използвайте 1 (едно) копие на Софтуера под името на домейна, посочено в настоящия Лиценз;
b) Модифицира Софтуера и/или го интегрира с други софтуерни продукти, ако на Потребителя е предоставено право на достъп до изходния код на Софтуера;
c) Прехвърляне на лицензионни права на други лица, промяна на името на домейна, използване на други допълнителни услуги в съответствие с търговското споразумение между Потребителя и Притежателя на авторските права;
d) Получаване на техническа поддръжка чрез системата за тикети за проблеми на Притежателя на авторското право, както е определено от текущите политики за поддръжка на клиенти на Притежателя на авторското право;
e) Получавайте актуализации на Софтуера, както е определено от текущите политики за актуализация на Притежателя на авторските права.

3.2. Съгласно настоящия Платен лиценз на Потребителя не е разрешено да:
a) Да използвате Софтуера под имена на домейни, които не са посочени в настоящия Лиценз;
b) Копирайте и разпространявайте Софтуера и всички негови части и компоненти;
c) Използване на Софтуера за разпространение на незаконно съдържание;
d) Използвайте Софтуера, за да разпространявате детска порнография, омраза, насилие, скотоложство, изнасилване, смърт, капрография, дискриминационно съдържание или съдържание, което нарушава правата на непълнолетни;
e) Технически нарушение на условията на настоящия Лиценз, включително всякакви опити за декодиране и/или декомпилиране на кодирани файлове, ако такива файлове са предоставени.

3.3. Други условия:
a) Софтуерът може и ще бъде инсталиран само на сървър, който е напълно съвместим с изискванията на Софтуера;
b) Първоначалната инсталация и всички следващи инсталации се извършват от Притежателя на авторските права в съответствие с актуалните ценови политики;
c) Инсталирането, промяната на лицензираното име на домейн, прехвърлянето на лиценза на други страни, преминаването към различен ценови план, актуализациите и други допълнителни услуги се предоставят в рамките на 3 работни дни (1 бизнес ден в повечето случаи), започвайки от деня, в който плащането за такива услуги е било напълно получено и всички необходими подробности и информация, необходими за предоставяне на такива услуги, са били предоставени от Потребителя;
d) Прехвърлянето на лиценз става, когато софтуерът е инсталиран на сървъра или архивът със софтуера и инструкциите за инсталиране се прехвърля на клиента. Оттук нататък лицензираното име на домейн може да се променя само чрез услугата за промяна на лицензирано име на домейн. Прилагат се такси.
e) Притежателят на авторското право не носи отговорност за каквито и да е забавяния в работата, възникнали поради липса на необходимата информация, предоставена от Потребителя, или в случай на възникване на технически проблеми в хардуера на Потребителя;
f) Притежателят на авторските права си запазва правото да откаже предоставянето на Лиценза на страни, за които е известно, че са нарушили условията на Лиценза в миналото или ако има разумни доказателства, че такова нарушение е планирано.

4. Условия за лиценз за наем

а) Наемният период на лиценза започва да тече от датата на получаване на наема и изтича след месец. За да удължите периода на наема, трябва да заплатите нов период. Подновяванията започват от крайната дата на предишния лицензен период.
b) Всички правила и условия на платения лиценз важат за целия период на лиценза за наем.
c) Потребителят има право да премине към платен лиценз по всяко време през периода на наема, като заплаща пълната му цена.
d) След изтичане на лиценза за наем, клиентът трябва да поднови лиценза за наем или да надстрои до платен лиценз, или премахнете всички компоненти на софтуера от сървъра.
e) Притежателят на правата има право да блокира или преустанови работата на Софтуерния продукт в случай, че срокът на наема на лиценза бъде прекратен и плащането за удължаване на лизинговия период не е извършено.

5. Гаранции

5.1. Притежателят на авторските права гарантира, че Софтуерът ще функционира, както е описано в документацията, предоставена със Софтуера. Когато е необходимо, Потребителят може да получи техническа поддръжка в съответствие с текущите политики за техническа поддръжка по отношение на софтуера, който Потребителят е закупил. Софтуерът се предоставя „както е“ и настоящите гаранции и изявления не предполагат безупречно и/или непрекъснато функциониране на Софтуера или коригиране на всички грешки от Притежателя на авторските права.

5.2. Независимо от естеството и причините за щетите, понесени от Потребителя, включително преки и непреки загуби и щети, Притежателят на авторското право не носи отговорност за повече от таксата, платена от Потребителя за Лиценза.

6. Възстановяване на средства

6.1. Възстановяване на средства не се предлага; вместо това Потребителят се съветва да проучи цялата публично достъпна информация, преди да сключи търговско споразумение с Притежателя на авторските права, като пълна техническа поддръжка, подробно описание и документация, демонстрационни уебсайтове, изисквания към сървъра и всички други подробности относно Софтуера и неговото използване.

7. Срок и прекратяване

7.1. Настоящото споразумение е в сила до прекратяването му. Потребителят може да прекрати споразумението по всяко време, като премахне Софтуера и всички негови резервни копия, модификации и компоненти. Споразумението може да бъде прекратено от Притежателя на авторските права по негово усмотрение, ако се установи нарушение на някое от условията на настоящото Споразумение.

8. Други условия

8.1. Притежателят на авторските права си запазва правото да използва хипервръзки към всякакви уебсайтове, създадени с помощта на Софтуера, за собствени маркетингови цели.

8.2. Изходният код на видеоплейъра KVS не е достъпен за потребителя.

Новата KVS 6.2.0 е тук Поръчайте сега